INDIVIDUÁLNA ONLINE TERAPIA

Individualne - Regresna Terapia - Andrea Stünkel

“Individuálna terapia, v ktorej sprevádzam, je vždy návratom. Návratom v čase, do nedávnej i dávnej minulosti, k putám s ľuďmi, zvieratami, miestami a rôznymi spôsobmi vnímania, myslenia, prežitia, ale hlavne k sebe, svojej duši.
Na počiatku sme boli u boha a ten boh je láska. Cestou životmi sa dozvedáme všetko o láske a rastieme, aby sme sa v jednote spojili a vrátili na počiatok, obohatení o všetko, čím je boh.”

Andrea Stünkel

Pre jednotlivca ponúka individuálna online terapia sebapoznanie, sebaprijatie a pochopenie životných lekcií, v ktorých sa nachádza. Niekedy je takáto terapia proces, ktorý potrebuje čas a použitie rôznych techník. Individálna terapia znamená aj šitá na mieru klienta. Na jeho potreby a jeho špecifickú situáciu. Nemám rovnaký postup pre všetkých. Ani jedno sedenie sa nedá zopakovať.
Keď kráčame trpezlivo, zdanlivo malými krokmi, môžeme prejsť veľký kus naplnenej, jedinečnej, životnej cesty.
Poznať seba a rod, z ktorého pochádzame, je sloboda. Uzavrieť minulosť a otvoriť sa v dôvere budúcnosti, je dospelosť. Online individuálna terapia sprevádza na ceste k slobode a dospelosti.
Aby sme videli svet aký je a žili ho v prítomnosti, v jeho jedinečnej podobe.

PRÍKLADY TÉM, KTORÉ RIEŠIME NA INDIVIDUÁLNEJ ONLINE TERAPII

 • PARTNERSKÉ VZŤAHY: neschopnosť nadviazať vzťah, udržať si ho, ukončenie nefunkčného vzťahu, odpustenie, žiarlivosť, nevera, nefunkčná komunikácia, nezáujem, strata opory, rozvod, nastavenie nového začiatku, neplodnosť, potrat, smrť dieťaťa, jeden vo vzťahu nezarába, hranica, pochopenie, podpora, čo je pomoc a čo už škodí
 • RODINNÉ VZŤAHY: zmiešané-patchworkové rodiny, striedavá starostlivosť, vplyv starých rodičov vo vzťahu mladých, nerovnováha pomoci rodičov alebo rodičom, spoločné bývanie v rodinných domoch, fungovanie v rodinných firmách, súrodenecké konflikty, rodové traumy, adopcia, osvojenie, dedičstvo, opatrovníctvo, vydieranie, manipulácia, zasahovanie pôvodných rodín pri osamostatnení, absencia jedného z rodičov alebo oboch
 • DOMOV, MIESTO NA ŽIVOT: hľadanie lepšieho miesta na život, nepokoj na určitom mieste, neistota a strach o domov, sen o inej krajine, strach z opustenia, vysťahovanie do zahraničia, nové začiatky, na križovatke dvoch ciest, dvoch miest, adopcia, putá, ktoré neviem opustiť alebo vytvoriť, ľudia bez zázemia, opustenie hniezda, závislosť na rodičoch
 • ZDRAVIE – BOLESŤ – UMIERANIE: všetky témy zdravia, bolesti a odchodu do smrti
 • FÓBIA – STRACH – ÚZKOSŤ: všetky fóbie, alergie, strachy a úzkosti, ktoré sa opakujú, zhoršujú a ani nepoznáte ich zdroj, nemajú konkrétny začiatok
 • SAMOTA – SMÚTOK – STRATA: rozchod, fyzické i psychické uzavretie, nehoda, strata kontaktov, stárnutie, zmeny celkovo, smrť, strata blízkej osoby, potrat, strata zamestnania, vysťahovanie, neliečiteľná choroba, umieranie
 • PRÁCA – NAPLNENIE: vzťahy na pracovisku, práca a koníček, zmena – strata práce, perspektíva, nastavenie projektov, sebarealizácia, hľadanie práce snov, vnútorný potenciál
 • PENIAZE – SEBAHODNOTA: ako si udržať peniaze, ušetriť, zmena pozície, rast, sebarealizácia, susedská výpomoc, práca zadarmo, hojnosť peňazí, schopnosť postaviť sa za seba, porovnávanie, krivda, udržateľnosť, sebavedomie, poznať svoju cenu
 • TLAK – STRES – TRÉMA – PANICKÝ ATAKTETÁNIA: fyzické prejavy, psychické vplyvy, hľadanie rovnováhy, získanie opory, sebaprijatie, sebaláska, ujasnenie si lekcií duše a rodové karmické uzly, práca s telom, uvoľnenie a meditácia, nácvik nových podporných techník, práca s agresivitou a silou postaviť sa za seba, slobodný prejav, ukončenie ponižovania, manipulácie a ubližovania, spojenie so zdrojom sily, nová chuť do života
 • KRÍZA – ZRADA – VYHORENIE: opustenie, prílišná obetavosť, pocit pádu na úplné dno, potreba zachraňovať, snaha o prijatie a presadenie vlastných cieľov, manipulácie zo strany zamestnnávateľa alebo partnera, neustály boj, presadzovanie svojich zámerov, alebo neschopnosť postaviť sa za seba, samota, strata osoby alebo sily aj cieľov, zneužitie, nepoznaná sebahodnota, hranica, práca s vinou a krivdou v rode, rovnováha, sebaprijatie a sebaláska, rovnováha hlavy a srdca, udržateľnosť, rovnováha
 • ZÁVISLOSŤ: fyzické a psychické prejavy, hranica, príčiny a okolnosti vzniku závislosti, ako nežiť so závislým, ako prijať a skončiť závislosť, ako ustáť abstinenciu čohokoľvek, práca s vinou, rovnováha, puto vinník-obeť, podpora, návrat do reálneho života, skúšky a sebaláska
 • SPIRITUALITA – CITLIVOSŤ: pocity izolácie, prežívanie silných podnetov, vplyvov, napojenie na astrálne bytosti, komunikácia s inými svetmi, duševná rovnováha, rozšírenie obzorov, otvorenie sa vlastnej ceste duše, napojenie na minulé životy, extrém schizofrénia, precitlivelosť, únik do inej reality, strach z manipulácie
 • ŽIVOTNÉ POSLANIE: zistenie identity, spoznanie karmických zákonov, miesto v živote, cesta duše, minulé životy, unikanie pred pravdou, strach z minulosti, snaha neriešiť budúcnosť, únik do minulosti, stagnácia, sebaponižovanie, ľútosť, pocity menejcennosti, snívanie, únik do ilúzii, nestále zmeny v živote, pády a návraty, porovnávanie
 • TRAUMA – BOLESŤ TELA I DUŠE – DEPRESIA: rovnováha, sebaprijatie, sebaláska, otvorenie sa, nádej, viera, nová životná sila cez prijatie minulosti a spojenie sa s dušou
 • NÁSILIE – ZNEUŽITIE – ŠIKANOVANIE – PONÍŽENIE: všetky dotknutia a zistenie lekcií, karmické uzly, rodové línie, rovnováha, práca s hranicou, sebahodnota, sebaprijatie, odvaha, odpustenie, nový reštar, ukončenie starého a otvorenie sa novému s novým postojom, v sebaláske
 • DYSFUNKCIE – OBMEDZENIA: zdedené aj získané, dočasné a trvalé, ako sa začleniť a žiť s obmedzením, prijatie lekcií a motivácia, sila na cestu životom, priority, prijatie a podpora dieťaťa s disfunkciou, život po nehode, práca s vinou, krivdou v rode
 • PORUCHY SPRÁVANIA: prekročená miera čohokoľvek, ktorá škodí, pasivita, lenivosť,
  prejedanie, bulímia, anorexia, sebapoškodzovanie, narcizmus, šaškovanie, zľahčovanie situácii, nesmelosť, chronické klamstvo, agresivita, práca s rovnováhou, hranicou, sebaprijatím, sebapoznaním, ukončiť rodové uzly, podpora, sila a nádej
 • TREST – VIERA – VZŤAH S BOHOM : odpustenie, zmierenie, nádej, viera, vzťah vinník-obeť, ukončenie rodových karmických uzlov, dôstojnosť, prijatie a právo na ukončenie trestu, božia spravodlivosť a láska, pokora, hierarchia v božích očiach
 • NAPLNENIE – SEBAREALIZÁCIA – TALENTY- DARY: zistenie všetkých dôvodov a okolností stagnácie a posun, sebaprijatie, pozrieť sa na seba očami boha a vidieť úplný obraz seba, oslobodenie od porovnávania, ukončenie tlakov, blokov, identita, potenciál, životná cesta
INDIVIDUÁLNA ONLINE TERAPIA - Andrea Stünkel

Pred online sedením

Každá terapia je proces. Klient by mal pred sedením presne pomenovať, čo ho trápi, čo by chcel zmeniť alebo pochopiť. Nestačí “diagnóza”. Terapeut vníma nastavenie, zámer klienta, jeho postoj k téme, či sa vníma ako obeť alebo už prebral zodpovednosť za situáciu a chápe, že len on sám môže svoj život zmeniť, alebo aspoň pochopiť a svojím postojom zlepšiť. Teraput je len sprievodca a potrebuje vstupné informácie, aby sa sedenie mohlo začať. Podľa toho volíme spolu aj techniku, postup. Ak klient preferuje určitú techniku, rešpektujem to. Vždy sa téma obohacuje o ďalšie súvislosti a naberá na hĺbke, aj počte zainteresovaných osôb z minulosti.

Na jednom sedení je možné riešiť zvyčajne len jeden problém, jednu tému. Avšak práca s psychikou je rôznorodá a v praxi sa cez asociácie ponára do hĺbky a spontánne spája obsahy. Klient hľadá paralely, prenosy a zrkadlenia, čiže vznikajú aj prieniky, spojenia jeho tém.

Napríklad pri riešení vzťahového problému, často potrebuje v sebe nájsť zdroje svojho správania a otvára aj detstvo, vzťah rodičov. Nie preto, aby hľadal vinníkov. Aby klient oslobodil svoje dospelé JA, od emočných zapletení a modelov z detstva. Toto sa môže diať rôznymi postupmi, regresom, konšteláciou, dokonca cez vedenú meditáciu “strom života” alebo “mapu života”.
Počet sedení, pokračovanie terapie, určuje vždy klient.

To, čo otvoríme na jednom sedení, by malo byť po sedení uzavreté, spracované, prijaté.
Klient by sa mal cítiť lepšie a mal by vedieť, aké kroky je potrebné urobiť v každodennom živote. Terapia spôsobí, že mu “docvakne” a často sa “docvaknutie” udeje vo viacerých oblastiach naraz. Napríklad večný hundroš – pesimista, vo vzťahu prestane vyčítať a sústredí sa na prítomnosť a začne uvažovať na návrhoch, namiesto výčitiek. Alebo pri výchove zastaví kritiku a dá dôraz na pochvalu. V konfliktoch sa nebude uzatvárať, ale dokáže povedať slová: “Prepáč, alebo stačí …”. V práci bude pozorovať a včas sa zapájať do diania, namiesto prognóz katastrof a kolapsov.

Mnohé problémy sú ako cibuľa, uložené vo vrstvách a uvoľňujú sa postupne.

Na riešenie veľmi hlbokých, starých rodových tráum, je potrebné aj v terapii určité dozrievanie. Vnímam, že hĺbka ponoru v rode je priamo úmerná času, ako dlho bola prenášaná a obsahuje v sebe skrytú životnú silu, ktorou vytryskne na svetlo ako gejzír a lieči, ovlažuje, oslobodzuje, spája v pochopení, prijatí, láske všetko minulé, prítomné a budúce.

Dohodnutie termínu online sedenia

Objednať môžete len seba. Každý musí so sedením súhlasiť a slobodne sa rozhodnúť.
S mladým človekom, do 15-16 rokov, by mal byť prítomný na sedení aj rodič. S mladistvými, od 15 rokov, už dokážem pracovať, ak majú o terapiu záujem a rodič súhlasí.
Termín je možné dohodnúť mailom alebo cez formulár, kde môžete nechať aj hlasovú správu.

Opíšte stručne svoju tému, ktorú chcete riešiť. Napíšte alebo povedzte 5 až 10 viet.
Navrhnite pracovné dni, kedy vám terapia vyhovuje a aj približný čas:
6:00, 8:00, 13:00, 15:30, 18:00.
Nezabudnite na časový posun, ak žijete v zahraničí.
Najneskôr do troch dní dostanete odpoveď mailom.

Čas sedenia je možné posunúť, po vzájomnej dohode.
Terapeutka Andrea Stünkel, má čakacie termíny 7 až 15 dní.
Niekedy je možné urgentne dostať termín, ktorý niekto zrušil alebo presunul.

Dĺžka online sedenia

Priemerná dĺžka individuálneho sedenia je 80 minút.
Prvé sedenie býva dlhšie, najskôr sa spolu zoznámime
a porozprávame o téme a spôsobe terapie.

Konštelácia s figúrkami trvá 1 až 1,5 hodiny.
Regresná terapia trvá 1,5 až 3 hodiny.
Meditácia “strom života” trvá 30 až 60 minút.

Platí sa po sedení, SEPA úhradou na účet, podľa času, ktorý online sedenie trvá.
1 hodina stojí 60 Eur.

Techniky v online individuálnej terapii

Podľa témy, ktorú chcete na sedení riešiť, volíme spoločne techniku.
Najskôr sa vždy porozprávame. Na techniku regresnej terapie je potrebné určité nastavenie.
Pracujem hlavne technikami regresnej terapie a konštelácii a ich kombináciou.

REGRESNÁ TERAPIA je nehypnotická, asociačná metóda návratu do minulosti. Všetko, čo sa nám deje, má svoj začiatok v minulosti. Všetko sa deje pre naše dobro. Len traumatické spomienky bránia svojím filtrom v psychike, v zúženom stave, vnímať realitu. Skreslené pocity, postoje, modely správania sa snažia chrániť nás. Snažia sa varovať nás, vyhnúť sa niečomu, prepísať prítomnosť. My však potrebujem žiť v slobodnej, úplnej realite a mať reálne pocity a reálne možnosti žiť svoj život. Preto sa vraciame a uvoľňujeme zápisy, nástroje zúženia, fokus práve tým, že znovuprežijeme v predstave minulosť a vypneme vnútorné spínače spomienok, alarmy na bolesť alebo traumu. Prijatím minulosti, jej otvorením, znovuprežitím, sa posúvame a oslobodzujeme. Nachádzame východisko, nástroje do prítomnosti, svoje jedinečné odpovede na svoje otázky. Uvedomenie, poznanie, jasné pomenovanie súvislostí, je ako živá voda, balzám a už nepotrebujeme anestetikum, ani únik a obranu. Nachádzame svoj stred a otvárame sa novým cestám, dimenziám, možnostiam, ktoré boli predtým pre nás zahalené, alebo sme sa im vyhýbali.

Milujem regresnú terapiu, má úžasnú hĺbku, vo všetkých svojích technikách ponúka absolútny záber na témy, ktoré život prináša. Je chronologická, postupuje od prítomnosti do minulosti a dáva klientovi slobodu v jeho ponore. On určuje, presnejšie pripravenosť jeho psychiky, kam a ako hlboko si chce spomenúť. Terapeut netlačí a klient môže kedykoľvek terapiu ukončiť.
Individuálna práca v regreske je možná s ľuďmi od 15-16 rokov, podľa ich vyspelosti.
Nie je nutné otvárať minulé životy, ale je to možné. Niektoré témy si to vyžadujú, sú klienti, ktorí to vyhľadávajú a pomáha im to. Niekedy stačí prejsť nedávne minulosti, vrátiť sa pár dní, miesacov, či rokov v čase a docvakne lekcia, ktorú sa duša na ceste životom učí. A o to ide v regresnej terapii.

Vynoriť sa z opakovania karmických lekcií. Pochopiť a narásť tým, že sa dozvieme o sebe pravdu. Prestaneme sa jej vyhýbať, prikrášľovať ju, alebo sebabičovať v nádeji, že utrpením si zaslúžime odpustenie v zlyhaní a trest za svoje chyby. Nie sú chyby a ani zlyhania, sú len lekcie a nové príležitosti. Všetci sme na ceste a učíme sa, postupujeme, rastieme a v pokore a uvedomení prechádzame skúšky, lekcie. Vedome ich prijímajme a s otvoreným srdcom a mysľou ich spĺňame.

INDIVIDUÁLNA ONLINE TERAPIA - Andrea Stünkel

Jednou z techník regresky je aj technika MAPA ŽIVOTA, je vhodná pre tých klientov, ktorí sa chcú dozvedieť svoje životné poslanie, cestu svojej duše. V nadhľade sa spoja pri príchode do života so svojou životnou cestou a “vytriedia a upracú” všetky emócie, zapletenia, sľuby, očakávania, ktoré sa im do ich výbavy primiešali. Potom sa spoja so svojou čistou podstatou, zámerom duše, ktorá sa stane znovu ich kompasom na vedomej ceste. Mapa života je stretnutie čerstvo narodeného dieťaťa, ktoré na začiatku cesty precitlo v ľudskom tele a starého človeka, ktorý už život prežil, hodnotí ho a príjíma, v pokoji sa odovzdáva svojmu koncu a nehodnotiaca rekapitulácia je jeho oslobodením.

INDIVIDUÁLNA KONŠTELÁCIA je technika, v ktorej riešime s klientom širokú škálu tém, rodina, práca, zdravie. Konštelácie sú názorná, diagnostická a zároveň terapeutická metóda. Používam v online terapii niekedy aj figúrky. Klient môže doma, pred kamerou, rozostavovať šachové fogúrky, kamienky, sošky, zvieratká, krabičky, aby si precítil a ľahšie predstavil situácie. Cieľom konštelácie je poznanie, zmierenie, oslobodenie, zmotivovanie, nájdenie opory a sily, lásky, prijatia, zharmonizovanie, ukončenie starého a začatie nového.

Niekedy je výsledkom konštelácie malá meditácia v kruhu predkov, ich spoznanie a prepojenie v téme, uvoľnenie karmických uzlov a pochopenie, ktoré prúdi celými generáciami ľudí, rodín.
Záverečným výstupom je afirmácia, opora predkov, pochopenie lekcí a získanie potrebnej výbavy na život, ktorá nám chýbala.

Konštelácie s figúrkami, ktoré prebiehajú online formou:
rodinná konštelácia, regresná konštelácia, systémová konštelácia.

Pri vzťahovej téme, hľadá klient vždy začiatky v rodine a v rode. Napríklad zlá komunikácia, ponižovanie vo vzťahu, sa vždy ťahajú z detstva, z výbavy aspoň jedného rodiča, ktorý nenaplnil svoju rolu. Takýto rodič sa nepostavil za seba a neukázal svojmu dieťaťu, ako dať hranice v láske, ale trpel a s ním aj dieťa. Takéto dieťa je potom, v dospelosti, vo vzťahu, zakríknuté, alebo naopak despotické. Podľa toho, ku ktorému z rodičov sa v konflikte postavilo, aj koľké v poradí sa narodilo. Rozostavené s figúrkami to klient uvidí okamžite. Prvé dieťa je zatiahnuté do konfliktu hlbšie, celou svojou bytosťou, lebo rodičov “spojilo”.
Konštelácie odhaľujú nerovnováhu, ktorá začala v minulosti a ponúkajú oslobodenie a ukončenie tejto nerovnováhy cez prijatie, odpustenie, poklonu, prijatie utajenej pravdy alebo hanby.

Rodová trauma sa prenáša z generácie na generáciu a siaha do rôzneho počtu pokolení.
V téme strachu o život dieťaťa, som sprevádzala klientku v rode 30 generácii späť.
Zvyčajne je to dlhý rad, kam až siaha skutočná bolesť, strach, vina, zrada… a vždy bola na začiatku láska, túžba, nádej a viera. Cestou ťažkými životmi sa pozitíva strácali a zmenšovali, aby predkovia prežili, dali na prvé miesto sebaobetu, skromnosť, prosbu, službu. Viera, sloboda, spolupatričnosť, sila spojenia, nádej a láska ostali len v rozprávkach a v hlbokých zápisoch podvedomia ako svetielko, ku ktorému smerujeme.

Používam v online terapii aj meditácie, prácu s vnútornými dieťaťom, archetypálne bytosti: vnútorná žena, vnútorný muž a silové zviera.

Meditačná technika STROM ŽIVOTA je nádherná vedená meditácia zameraná presne na tému, ktorú klient rieši. Spojenie matky zem s vesmírnym otcom cez strom života je energetickou harmonizáciou, ktorá pomáha pri únave, vyčerpaní, všetkých traumách.
Vo vedomom, hlbokom dýchaní sa klient spája cez korene s predkami a v korune s potomkami.
Je súčasťou úžasnej rodiny ľudí, ktorí sa prijímajú, podporujú, rešpektujú v láske. Táto forma liečenia je vhodná pre všetkých, ktorým práve zdravé rodinné zázemie chýbalo. Meditácia je vhodná aj na riešenie vzťahových tém. Rýchlo a cielene odhaľuje pravdu v partnerskej rovnováhe, odhaľuje stav prijímania a dávania.

Pri každej technike je potrebný návrat do minulosti, pochopenie lekcie do prítomnosti.
Každé sedenie má svoju štruktúru podľa techniky, ktorú volíme.
Vyžaduje si naladenie, úvod a priebeh a ukotvenie, výstup z procesu, uzavretie.
Preto nie je možné dopredu určiť presný čas trvania jedného sedenia. Niekto je stručný a povie pár viet, niekto potrebuje dlhšie prežívať a preciťovať silné momenty a niekto viac rozpráva, opisuje a prenáša paralely do prítomnosti. Všetko má zmysel a v terapii sa snažím klienta rešpektovať. Ponúkam bezpečné miesto, prijatie a oporu vo všetkom, čo je pripravený riešiť, otvoriť a do hĺbky liečiť. Nehodnotím a nemám rady, ani recepty. Ponúkam svoje terapeutické ucho, nástroje úžasných techník, mantinely, oporu a nádej. Ak cítite, že by ste radi pracovali na svojej sebaláske, raste, oslobodení a porozumení, napíšte, rada vás budem sprevádzať. Ak si nie ste istí, pýtajte sa, či je niektorá technika vhodná na vynorenie sa z vášho problému, ktorý sa vracia, opakuje, dedí…

Počas online sedenia sa občas stane, že do terapie vstúpi niekto z druhej strany, kto už nie je medzi živými, vypýta si pozornosť lebo má neukončené puto ku klientovi alebo k miestu, kde klient žije, alebo spoločnú neukončenú emóciu, cez ktorú sa navzájom “držia”.

INDIVIDUÁLNA ONLINE TERAPIA - Andrea Stünkel

Chanelling – práca na diaľku, s dušami, ktoré ešte neopustili svet ľudí a majú pre klienta odpoveď v jeho téme alebo v jeho osobnom príbehu. Je súčasťou terapeutickej práce. Je možné vyrovnať sa so stratou dieťatka, po potrate. Je možné rozlúčiť sa s blízkou osobou a dopovedať, alebo si vypočuť prosbu o uvoľnenie z puta. Je možné mentálne vyčistiť priestor, kde žijete alebo pracujete, najmä ak sa jedná o staré, historické budovy.

Sú klienti, ktorí cítia pri sebe dušu zomretého, alebo sa im zjavuje v snoch. Vnímajú, že niečo ostalo nedopovedané a trápi ich to, niekedy aj vyrušuje a majú potrebu to uzavrieť, riešiť.
Duše na ceste môžu uviaznúť v posledných pocitoch, v ktorých z tela odchádzali, najmä, ak bola smrť rýchla a nečakaná, alebo mal zomierajúci konflikt s bohom. Mnohých tu drží sľub, obava, hnev, alebo pocit zlyhania, vina, strach. Je dôležité oslobodiť ich, nasmerovať a odprevadiť do svetla, na cestu lásky, odpustenia, zmierenia a prijatia. Takáto mentálna práca je veľmi oslobodzujúca pre všetkých. Anjel svetla počuje a vidí reč srdca a v láske sprevádza dušu na poslednú cestu. Často sa pridávajú do sprievodu najbližšie duše z rodov. U detí ich starí rodičia, mamy a otcovia alebo bratia a sestry, najlepší priatelia, ktorí už čakajú na druhom brehu rieky života. Je vhodné súčasne dať odslúžiť zádušnú omšu, zopakovať rozlúčkový rituál, vyplniť poslednú vôľu, upratať pozostalosť, vyvetrať vzduch.

Ak sprevádzate niekoho v umieraní, do smrti a potrebujete oporu, porozprávať sa, nabrať sily a nádej na cestu, je technika konštelácii aj strom života vhodná pre vás. Umožňuje odstup a precítenie odchodu duše do smrti.

Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
49 komentáre
najnovšie
najstarší
Inline Feedbacks
View all comments