REGRESNÁ TERAPIA ONLINE - Andrea Stünkel

REGRESNÁ TERAPIA

Je hlbinná, nehypnotická metóda. Prirovnávam ju k hlbinnej archeológii :-).
Počas terapie je potrebné, aby klient aktívne reagoval. Takže si bude všetko pamätať.
Regreska je návrat do udalostí v minulosti, ktoré sa klienta dotkli. Prežíval v nich traumatickú udalosť, ktorú cítil ako bolesť, strach, úzkosť, stŕpnutie, stiahnutie, búšenie srdca, stratu kontroly, stratu vedomia… Počas regresu, v bezpečí, sa k nim znovu vracia a vyplavuje vďaka asociácii emočné zápisy podvedomia, ktoré ovplyvňujú prežívanie, správanie, reagovanie. V terapii ich klient harmonizuje, prepisuje, uvoľňuje, lieči. Opätovné prežívanie prináša poznanie hlbších okolností na životnej ceste a prijatie vlastnej zodpovednosti.
Po terapii si klient vždy uvedomuje svoju čistotu a nevinnosť, končí postoj vinníka alebo obete. Pochopí karmické príčiny a ukončuje karmické lekcie.
V regrese sa klient vracia do minulých dní, mesiacov, rokov, k prvej láske, dospievaniu, detstvu, pôrodu, prenatálnemu obdobiu, počatiu, priestoru medzi životmi a aj do minulých životov, až do čias Atlantídy a počiatku svetov.
Kľúč, k otvoreniu brán podvedomia, má každý v sebe. Je to špecifický, fyzický pocit a jeho prežitie otáča kľúčom v zámku, odomyká cez asociáciu podvedomie a dovolí znovuprežiť bez dotknutia konkrétnu cieľenú spomienku, zápis. Nie je cieľom regresu otvárať dávne minulé životy, ale meniť prežívanie, postoje, modely správania. Na to niekedy stačí návrat do detstva. Začíname vždy riešiť dotknutia najbližšie k prítomnosti, tie sú čerstvé. Ďalej postupujeme chronologicky. Sú však traumy, ktoré majú hlboké korene. Vtedy je potrebné otvoriť aj minulé životy, najmä ak riešime archetypálne témy, hlboké vzťahové zapletenia, stratu alebo situácie blízke smrti.
Jednou z techník regresnej práce je DETSTVO, PRENATÁL, MINULÉ ŽIVOTY, VZŤAHY, ARCHETYPY a aj MAPA ŽIVOTA. Je to terapia nadhľadu, zistenia životného poslania, individuálnej cesty duše, v jednej alebo viacerých témach – úlohách.
Hľadáme v podvedomí stopy minulých životov, do ktorých sa inkarnovala duša podľa určitých zákonov, aby naplnila karmu, ukončila lekciu.

KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI

V online práci s klientami je možné použiť techniku rozostavenia figúrok na stole. Je to účinná, názorná diagnostická a komplexná terapeutická metóda. Je vhodná na zistenie, začiatkov rodových tráum, tajomstiev, pút, zapletení, umožňuje ich liečenie a ukončenie a uchopenie perspektívy, kam bude dynamika procesov smerovať. Je cestou poznania, prijatia, liečenia, odpustenia, pokory a spájania členov rodiny do jednoty, v láske. Technika konnštelácii s figúrkami funguje v rozostaveniach vzťahov, vnútorného potenciálu ale aj zdravia, výchovy, sebahodnoty, práce, talentov. Príchodom na svet sme prijali nielen svoju identitu ale aj rodovú, národnú, kontinentálnu, rasovú, celoplanetárnu a pokračujeme na ceste všetkých ľudí.
Práca s figúrkami je jednoduchá – názorná, čo využívam pri práci s deťmi. Deti figúrky rozostavia pre svojích rodičov, s ktorými potom v terapii pracujem. Klient si tvorí afirmácie, spozná prvú udalosť v rode, odovzdá záťaže, bremená, zažije úľavu, rovnováhu, zrkadlenie, prenos, dynamiku konštelácii. Nájde svoje dôstojné miesto v rode. Na svojom rodostrome klient uvoľní korene, pokloní sa predkom a oživí prúdenie energie do koruny, potomkom. Končia tak karmické zapletenia a prebehnú karmické lekcie, zmierenie, prijatie, odpustenie, bezpodmienečná láska, ktorú všetci hľadáme, ako živú vodu.

Techniky Regresne Konstelacie s Figurkami - Andrea Stünkel
Techniky Meditacia - Andrea Stünkel

MEDITÁCIA

Použitie relaxačnej, alebo tématicky vedenej meditácie prináša klientovi naladenie na neskoršiu hlbinnú – regresnú prácu.
V meditácii získava nielen uvoľnenie, relaxáciu, ale aj prvé skúsenosti s vyplavovaním obrazov, prácou s nimi. Počas metidácie je možné motivujúco viesť k progresu, nahliadnutiu do budúcnosti, v dohodnutej téme. Takto je zameraná aj meditácia STROM ŽIVOTA, ktorou dosahujeme dobré výsledky v stavoch vyhorenia, depresií, hľadanie vnútorného pokoja, naplnenia, aj ako úľava pri príprave na ťažké obdobie, skúšku, operáciu, chemoterapiu…
Meditácie používam aj na ukotvenie záverečných – liečivých afirmácii, obrazov z hlbinnej, regresnej, transformačnej práce.
Meditácia je vhodná pri všetkých klientoch, ktorí majú uzavreté určité centrá prežívania, vyplavovania spomienok. Ak sú príliš v myslení, hlave, logike a tiež naopak, ak sú príliš stimulovaní, rozcítení.

VNÚTORNÉ BYTOSTI, VNÚTORNÝ POTENCIÁL

Práca s vnútorným archetypálnym svetom je základným kameňom, na ktorom stojí regreska, liečenie, poznanie, prijatie a oslobodenie sa od karmických záťaží z minulosti. V archetypálnom svete existuje verzia najlepšej varianty nás, bytia, vesmíru. Cez vnútorné dieťa a najmä cez vnútorných rodičov, sa vieme spojiť s úplným – duchovným – vesmírnym potenciálom.
V každom z nás je nevinná, čistá duša dieťaťa.
Tej sa niečo stalo a ona sa stiahla, stŕpla, uzavrela alebo celkom odišla a čaká na našu pozornosť a pomoc. Cez spojenie s vnútorným dieťaťom prebieha harmonizácia, sebaláska a obnovuje sa sebavedomie. Prichádza sila postaviť sa za seba a robiť rozhodnutia pre svoje dobro a rast. Vnútorné dieťa by malo ostať živé, radostné, zvedavé, láskavé, vtedy vieme tvoriť, milovať, napĺňať svoj život. Našou úlohou je pokúsiť sa preniesť náš duchovný potenciál, z vnútorného, do ľudského, pozemského sveta.
K vnútorným nástrojom v terapiách patrí aj silové zviera, je možné spojenie s ním a použitie jeho darov pre život v prítomnosti. Silové zviera, napríkllad vlk, prináša do života vodcovstvo, priamočiarosť, zodpovednosť. Líška opatrnosť, stíšenie, vyčkávanie a rýchle jednanie. Vták nás obohatí o nadhľad, slobodu, vycítenie hlavného prúdu, ktorý môže ľahko unášať a potrebu strážiť hniezdo…
Delfín je čistá radosť, hravosť, obetavosť, ale aj hlboké naladenie a schopnosť pomáhať. Delfín udržiava vibrácie života v hlbokých vodách, má v sebe pamäť počiatkov a ako silové zviera je ukazovateľ spirituality. Ak riešite tému vody, plávania, v pozitívnom aj negatívnom zmysle, je delfín určite váš spojenec a môžete po jeho aktivácii vedome používať jeho silové morfologické pole.

VNÚTORNÉ BYTOSTI, VNÚTORNÝ POTENCIÁL - Andrea Stünkel
Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
0 komentáre
Inline Feedbacks
View all comments